04 583 41 50 / 041 758 671 info@poldestrazisar.si

Pravilnik

PRAVILNIK O ŠOLSKEM IN DRŽAVNEM TEKMOVANJU UČENCEV PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM, OD 4. DO 8. RAZREDA, V ZNANJU IZ MATEMATIKE »RAČUNANJE JE IGRA«

I. SPLOŠNI DEL

 1. člen

Tekmovanje organizira Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Ulica Viktorja Kejžarja 35, 4270 Jesenice. Za organizacijo skrbi tekmovalni odbor, ki ga vsako leto imenuje ravnatelj, pri izvedbi tekmovanja pa sodelujejo vsi zaposleni v šoli.

 

 1. člen

Cilji tekmovanja so:

 • motiviranje učencev za učenje in vadbo ter pridobivanje znanj iz matematike z aktivnejšimi oblikami in metodami učenja,
 • vzpodbujanje učencev za poglabljanje znanja iz matematike in reševanja zahtevnejših nalog iz matematike,
 • omogočiti učencem primerjavo znanja,
 • ustrezno koriščenje prostega časa,
 • utrjevanje samozavesti in izboljšanje samopodobe učencev,
 • medsebojno druženje in sklepanje prijateljstev,
 • na državno tekmovanje vključiti učence iz večine šol ki izvajajo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom.

 

 1. člen

Organizator vsako leto razpiše tekmovanje z razpisom, ki ga objavi na spletni strani in po elektronski pošti pošlje na naslove mentorjev iz prejšnjega leta.

 

 1. člen

Tekmovanje ima dve stopnji:

 • šolsko tekmovanje in
 • državno tekmovanje.

 

 1. člen

Tekmovanja se lahko udeležijo učenci prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, ki se v predpisanem roku prijavijo organizatorju tekmovanja. V tekmovanju lahko sodelujejo učenci od 4. do 8. razreda.

Na šolskem tekmovanju lahko sodelujejo vsi prijavljeni učenci, na državno tekmovanje pa vsaka šola lahko prijavi po enega učenca iz 4., 5. ,6. ,7. in 8. razreda, ki je na šolskem tekmovanju dosegel najvišje število točk. Šole, ki imajo iz posameznega razreda več kot en oddelek, lahko prijavijo na tekmovanje dva učenca.

Če je več učencev doseglo enako število točk, šola izbere učence za državno prvenstvo na osnovi kriterijev, ki jih določi šola po lastni presoji.

 

 1. člen

Udeležba učencev na tekmovanju je prostovoljna.

 

 1. člen

Šolska tekmovanja bodo organizirana okvirno en mesec pred državnim tekmovanjem.

Razpis tekmovanja objavi organizator vsaj en mesec pred šolskim tekmovanjem.

 

 1. člen

Šolska tekmovanja se odvijajo na prijavljenih šolah na dan, ki ga določi tekmovalni odbor in se izvajajo v skladu z navodili.

Pravico udeležbe na šolskem tekmovanju imajo vsi učenci, ki se za tekmovanje prostovoljno odločijo.

Državno tekmovanje poteka na Osnovni šoli Poldeta Stražišarja, Ulica Viktorja Kejžarja 35, Jesenice. O spremembi mesta tekmovanja odloča tekmovalni odbor.

Šolsko tekmovanje traja 1 (eno) šolsko uro, državno tekmovanje poteka v dopoldanskem času, reševanje nalog traja 1 (eno) šolsko uro.

 

 1. člen

Za pripravo in tajnost tekmovalnih nalog ter anonimnost tekmovalcev, dokler niso vse naloge ocenjene, je odgovoren tekmovalni odbor.

 

 1. člen

Učenci na tekmovanju uporabljajo gradiva in pripomočke, ki jih predhodno pripravi in odobri tekmovalni odbor. Na državnem tekmovanju tekmovalci ne uporabljajo dodatnih pripomočkov ali prilagoditev.

 

 1. člen

Na tekmovanju vsak učenec sedi v svoji klopi. Vsi so obrnjeni v isto smer. Če so mize dvosedežne, sedijo vsi na isti strani mize. Če se tekmovanje odvija v več učilnicah, naj bo poskrbljeno za nadzor tudi na hodniku.

 

II. TEKMOVALNI ODBOR IN ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

12. člen

Tekmovanje vodi tekmovalni odbor. Tekmovalni odbor sestavljajo vodja in člani. Tekmovalni odbor vsako leto imenuje ravnatelj organizatorja.

 

 1. člen

Tekmovalni odbor:

 • pripravi tekmovalne naloge za šolsko in državno tekmovanje,
 • vodi in nadzoruje celoten potek tekmovanja,
 • pregleda in oceni naloge s tekmovanja,
 • v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvedbi tekmovanja ustrezno ukrepa.

 

 1. člen

Vodja tekmovalnega odbora skupaj s člani:

 • v skladu s šolskim koledarjem določi datum šolskega in državnega tekmovanja,
 • o datumu tekmovanj obvesti šole najmanj en mesec pred tekmovanjem,
 • na osnovi prijav pripravi ustrezno število kopij tekmovalnih nalog, navodila za izvedbo tekmovanj in vrednotenje dosežkov,
 • vodi vse priprave za šolsko in državno tekmovanje (ugotovi število tekmovalcev, zagotovi in uredi ustrezen prostor, poskrbi za nemoten potek tekmovanja in nadzor),
 • s tekmovalnim odborom sodeluje pri izpeljavi tekmovanja ter skrbi in odgovarja za pravilen potek tekmovanja (navodila, tajnost nalog, …),
 • pridobi sodelavce za ocenjevanje in obdelavo podatkov,
 • je odgovoren za razlago določil tega pravilnika,
 • v skladu s kriteriji določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga objavi – razglasi rezultate tekmovanja,
 • vodi vso dokumentacijo v zvezi s tekmovanjem ter evidenco o izdanih priznanjih,
 • izdela kratko poročilo o tekmovanju, ki ga dobijo vsi mentorji tekmovalcev.

 

III. REZULTATI IN PRIZNANJA

 1. člen

Rezultate šolskega tekmovanja preverijo razredni učitelji na šolah po navodilih, ki so priložene k gradivu za izvedbo tekmovanja. Rezultate in prijavo za državno tekmovanje pošlje mentor ali ravnatelj šole v zahtevanem roku.

Tekmovalno komisijo državnega tekmovanja sestavljajo člani tekmovalnega odbora, praviloma sestavljavci nalog. Tekmovalna komisija pregleda rešene naloge, jih ovrednoti in točkovane naloge rangira in s tem določi prvo, drugo, tretje in vsa ostala mesta. Tekmovalna komisija rezultate objavi takoj po državnem tekmovanju, takrat je možen tudi vpogled v rešene naloge.

 

 1. člen

Za dosežene rezultate se tekmovalcem podelijo priznanja za prvo, drugo in tretje mesto. Priznanje za prvo mesto prejmejo tekmovalci, ki na državnem tekmovanju dosežejo najvišje število točk. Priznanje za drugo mesto prejmejo tekmovalci, ki na državnem tekmovanju dosežejo drugo najvišje število točk. Priznanje za tretje mesto prejmejo tekmovalci, ki na državnem tekmovanju dosežejo tretje najvišje število točk.

Mentorji tekmovalcev prejmejo potrdila o mentorstvu.

 

IV. FINANCIRANJE

17. člen

Stroške organizacije šolskih tekmovanj krijejo prijavljene šole in ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Gradivo za tekmovanje bodo šole, ki se udeležujejo tekmovanja, prejele brezplačno po elektronski poti.

Stroški izvedbe državnega tekmovanja se krije iz kotizacije. Organizator določi višino kotizacije, prijavljene šole kotizacijo plačajo po izstavljenih računih s strani organizatorja.

 

V. PRITOŽBE

18. člen

Tekmovalni odbor in tekmovalci morajo upoštevati določila tega pravilnika ter navodila vodje tekmovalnega odbora.

Tekmovalca, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti, lahko vodja tekmovalnega odbora izloči.

Pritožbo zaradi nepravilnosti pri izvedbi tekmovanja in neupoštevanja pravilnika, lahko vloži mentor tekmovalca, takoj po ugotovitvi nepravilnosti pri vodji tekmovalnega odbora, vendar najkasneje v roku dveh dni po objavi rezultatov.

Tekmovalni odbor o pritožbi, ki je vložena na samem tekmovanju, razpravlja takoj. O ostalih pritožbah tekmovalni odbor odloči v roku štirih dni po vložitvi. Odločitev tekmovalnega odbora je dokončna.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

19. člen

Pravilnik je sprejel tekmovalni odbor organizatorja na sestanku v šolskem letu 2012/2013, dne 7. decembra 2012.

(Skupno 670 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost